Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

emilka
emilka
0232 f714
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
emilka
6535 f27f
Gdzie ci mężczyźni?
Reposted fromncmsp ncmsp viamslexi mslexi
emilka
5029 201f 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viamslexi mslexi
4015 c6af
Reposted fromtosiaa tosiaa viamslexi mslexi
emilka
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viasilentsoul silentsoul
emilka
9773 850a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasilentsoul silentsoul
emilka
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaxannabelle xannabelle
emilka
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaxannabelle xannabelle
emilka
2733 68fa
Reposted frommslexi mslexi
emilka
7420 9ab0 500
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viaxannabelle xannabelle
5129 3d38
Reposted fromfuckblack fuckblack viaxannabelle xannabelle
emilka
emilka
Zwycięstwo dedykuję żonie, Nie ma mnie, kiedy ona mnie potrzebuje, Nie ma mnie, kiedy chciałaby, abym był, Nie ma mnie, kiedy ja bym sobie tego życzył
— Kamil Stoch, 15.02.2014
emilka
6341 6c50 500
Reposted frommononok mononok viaxannabelle xannabelle
emilka
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaxannabelle xannabelle
8009 f916 500
Reposted fromdeviate deviate viaxannabelle xannabelle
emilka
- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl